KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

TarafımızcaKişisel Verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. Maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfeder. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak saklanması veimha edilmesine özen gösterir ve bu konuda gerekli her türlü idari ve teknik önlemi alır.

Politikanın Amacı

Kişisel Verileri Saklanma ve İmha Politikasının (“Politika”) amacı, Kanun’un ve Yönetmelik’in amacına uygun olarak kişisel verileri saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda tarafımızın uyacağı usul ve esasları belirlemektir.Politikanın amacı doğrultusunda,kişisel verilerin saklanması ve imhası faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin özel hayatın gizliliği ve veri güvenliği hakkının etkin bir şekilde korunması hedeflenmektedir. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler,bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

Politikanın Kapsamı

Bu Politika; gerçek kişileriçin hazırlanmış olup bu belirtilen kişilere ait kişisel verileri kapsar.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Kişisel Verileri Saklama Süreleri ve İmha Süreci

Tarafımızcakişisel verilerKanun’un 4. maddesi uyarınca ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklar.

Tarafımızca kişisel verilerKanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin tamamının ortadan kalkması hâlinde, kişisel verileri Kanunun 7. maddesi uyarınca resen veya ilgili kişinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

Kişisel Verilerin Saklanmasını Gerektiren Hukuki Sebepler

Faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen bir saklama süresi bulunuyorsa öngörülenbu sürekadar muhafaza eder.

Tarafımızca işlenen kişisel veriler için mevzuatta öngörülen bir saklama süresi bulunmuyorsa, bu durumda kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli süre kadar saklanmaktadır.

.Kişisel Verileri İmha Yöntemleri

Tarafımız ilgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel verileri, resen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen yöntemlerle imha eder.Tarafımız ilgili kişinin talebi halinde kişisel verilerin imhası için uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer.

 

Saklama ve İmha Süreleri

Tarafımızın, faaliyetleri çerçevesinde işlediği kişisel verilerle ilgili olarak;

  • Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındakitümkişiselverilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;
  • Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;
  • Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında

yer almaktadır.

Saklama ve İmha Süreleri Tablosu

Veri Kategorisi

 

Saklama Süresi
Kimlik 20 Yıl
İletişim 20 Yıl
Lokasyon 20 Yıl
Özlük 10 Yıl
Hukuki İşlem 10 Yıl
Müşteri İşlem 10 Yıl
 

Fiziksel Mekan Güvenliği

10 Yıl
Risk Yönetimi 10 Yıl
Finans 10 Yıl
Mesleki Deneyim 10 Yıl
Görsel ve İşitsel Bilgi 10 Yıl
Sağlık Bilgileri 20 Yıl
Cinsel Hayat 20 Yıl
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri 10 Yıl
Genetik Veri 20 Yıl

İlgili Kişinin Talep Etmesi Halinde İmha

Veri sahipleri tarafımıza başvurarak kendisine ait kişisel verilerin imha edilmesini talep edebilir.

Bu durumda tarafımız başvuranın kişisel verilerine ilişkin işleme şartlarının mevcut durumunu kontrol eder ve kişisel veri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Tarafımıza iletilen talebin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili kişiden Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Politikanın Güncellenme Periyodu

Tarafımız, Politika’yı ihtiyaç duyuldukça gözden geçirir ve gerekli olan bölümleri günceller